Home‎ > ‎Introductie‎ > ‎

Toelichting tabellen en grafieken

Toelichting tabellen en grafieken

Bronnen
Jaarverslagen en persberichten van de betreffende ondernemingen en overige betrouwbaar geachte informatie.

Koers per aandeel (prognose)
De koers is de prijs per aandeel. K
In het weekend wordt door Dividendbelegger een koersprognose voor de komende week in de sheets ingevuld. 
De prognose is gebaseerd op de historische gemiddelde sentimentsverandering.
De gerealiseerde koers in de komende week kan sterk afwijken van de koersprognose. Ook het 5 jaars koersgemiddelde is berekend uit de destijds geprognosticeerde koersen. 
De koersen worden doorgerekend in het dividendrendement, de verwachte winst per jaar en de KDG. 

Dividend per aandeel
Het door de onderneming uitgekeerde dividend gedeeld door het aantal uitstaande uitdelen. D 

Winst per aandeel
De door de onderneming gemaakte winst gedeeld door het aantal uitstaande aandelen. W 

Eigen vermogen per aandeel
Het eigen vermogen van de onderneming gedeeld door het aantal uitstaande aandelen. EV 

Ratio's en kengetallen 

Solvabiliteit
Het eigen vermogen gedeeld door het totale vermogen keer 100%. EV/TV*100%.
Hoe hoger de solvabiliteit hoe beter een onderneming bestand is tegen economische tegenslag.  

Rendement eigen vermogen
De door de onderneming gemaakte winst gedeeld door het gemiddelde van het eigen vermogen
aan het begin van het jaar en het eind van het jaar keer 100%. REV = W/((EV begin + EV eind)/2)*100% 

Dividendrendement* 
Het dividend per aandeel, gedeeld door de koers per aandeel, keer 100%. D/K*100% 

Waardegroei onderneming
De groei die het management van de onderneming behaalde op het netto geïnvesteerde eigen vermogen. Waardegroei = (1 - pay-out) * REV  
Dividendgroei
Een schatting van de verwachte groei per jaar van het dividend voor de komende 10 jaar. Wordt berekend uit maximaal 15 jaar dividendhistorie.

Verwachte winst per jaar* 
De theoretisch verwachte winst per jaar die een belegger kan verwachten indien hij het aandeel koopt voor de geprognosticeerde koers en na 10 jaar weer verkoopt.  

Pay out
Het deel van de winst dat als dividend aan de aandeelhouders is uitgekeerd. 

Correlatiecoëfficiënt dividend
De mate waarin het verband verklaard wordt door het lineaire groeimodel tussen de jaren waarin dividenduitkeringen werden gedaan en de hoogte van het dividend per aandeel.
Dividenduitkeringen worden stabiel geacht als de correlatiecoëfficiënt groter of gelijk is aan 0,70. Wordt berekend uit maximaal 15 jaar dividendhistorie.
Historie dividendbetalingen
Het laatste aantal aaneengesloten jaren waarover, voor zover achterhaald kon worden door
Dividendbelegger, dividend aan de aandeelhouders is uitgekeerd. 

KDG*
De koers per aandeel, gedeeld door het dividend per aandeel, gedeeld door de dividendgroei. K/D/G
Een uitkomst kleiner dan de normwaarde ondersteunt een aankoopbeslissing.
Echter, hoe kleiner de KDG wordt, hoe kritischer het aandeel beoordeeld moet worden. 

Waarden per aandeel 

Executiewaarde
De executiewaarde is de waarde van een onderneming als de bedrijfsactiviteiten worden beëindigd 
en er niets anders overblijft dan de eigendommen (gebouwen, machines, voorraden, etc.) te verkopen.
De opbrengst uit de verkoop wordt de executiewaarde genoemd. De executiewaarde per aandeel is de
executiewaarde van de onderneming gedeeld door het aantal uitstaande aandelen.
Als vuistregel geldt hiervoor 0,6 x het eigen vermogen per aandeel van de onderneming. 

Rentabiliteitswaarde
De rentabiliteitswaarde is het dividend per aandeel gedeeld door de discontorente. D/R 

Overnamewaarde
De overnamewaarde per aandeel is een samenvoeging van het eigen vermogen per aandeel en de
rentabiliteitswaarde. Als vuistregel geldt dat het gemiddelde van 3 x het eigen vermogen per aandeel
en 2 x de rentabiliteitswaarde de overnamewaarde is. Merk op dat als er geen dividend meer betaald
wordt de rentabiliteitswaarde nul is, waardoor de overnamewaarde gelijk wordt aan de executiewaarde. 

Netto contante waarde
De netto contante waarde van een aandeel wordt berekend uit de som van de in de komende 10 jaar verwachte dividenden per aandeel en de restwaarde na 10 jaar, minus de kosten van kapitaal.

Discontorente

Normaal gesproken wordt de discontorente berekend door de rente op een 10 jarige NL staatslening te vermeerderen met een opslag voor risico. De discontorente wordt gebruikt bij de berekening van de rentabiliteitswaarde, de overnamewaarde en de netto contante waarde per aandeel. Vooral bij de berekening van de netto contante waarde kunnen zeer onrealistische waarden ontstaan omdat wordt aangenomen dat de rente 10 jaar constant blijft, wat in de praktijk niet zo snel zal voor komen. Bij de lage rentestanden van tegenwoordig (begin 2015) ontstaan zelfs waarden die momenteel ronduit belachelijk voor komen. Elk jaar wordt de gemiddelde dividendgroei herberekend.


Daarom ben ik op zoek gegaan naar een stabiele grootheid die als vervanger van de discontorente kan dienen. Hiervoor is de gemiddelde dividendgroei bepaald van 15 aandelen die herkenbaar zijn en een hoge liquiditeit kennen. Dit zijn de aandelen Aegon, Akzo, ASML, DSM, Heineken, KPN, Philips, Randstad, RELX, RDShellA, Unilever, Vopak en Wolters. De gemiddelde dividendgroei bedroeg in de periode van: 2000 t/m 2014, 3,55% per jaar met een correlatiecoëfficiënt van 0,84. 2001 t/m 2015, 4,13% per jaar met een correlatiecoëfficiënt van 0,89. 2002 t/m 2016, 4,50% per jaar met een correlatiecoëfficiënt van 0,89. 2003 t/m 2017, 4,79% per jaar met een correlatiecoëfficiënt van 0,89.
2004 t/m 2018, 5,03% per jaar met een correlatiecoëfficiënt van 0,89, De gemiddelde dividendgroei dient als risicovoet voor de groei van dividendaandelen en vervangt de discontorente.
1 september 2011 (vervallen per 7 maart 2015)
De discontorente wordt berekend door de rente op een 10 jarige NL staatslening te vermeerderen met een opslag voor risico. Als opslag voor risico gebruikt Dividendbelegger de marginale beleningsfaciliteit* (marginal lending facility) die de ECB hanteert.
De discontorente wordt gebruikt voor de berekening van de netto contante waarde (terugrekenen naar netto waarde).

Opmerking: Het dividendrendement van aandelen is bij voorkeur hoger dan de discontorente.

*) Definitie: Een permanente faciliteit van het Eurosysteem die door tegenpartijen kan worden benut om bij een nationale centrale bank op onderpand van beleenbare activa krediet tot de volgende ochtend te verkrijgen tegen een tevoren vastgestelde rentevoet.

Dividendprognose
De toekomstige verwachting van het dividend, berekend uit het gemiddelde dividend van de afgelopen 5 jaar en geëxtrapoleerd met de historische dividendgroei.

Grafiek 

Sentiment 
Horizontale as: Perioden van 4 weken. 
Verticale as: De sentimentsverandering onder beleggers voor een aandeel. 

Onderstaande patronen geven aan dat er een bijzondere aanleiding is die het sentiment verstoort. 
1. Trends: Zes of meer achtereenvolgende sprongen in dezelfde richting.
Vlakke lijnen tellen niet mee in de trend, maar zijn ook geen trendbreuk.
2. Verschuivingen: 
    a. 1 of meer achtereenvolgende punten zijn groter of gelijk aan +3,0, of kleiner of gelijk aan -3,0;
    b. 2 of meer achtereenvolgende punten zijn groter of gelijk aan +2,0, of kleiner of gelijk aan -2,0;
    c. 3 of meer achtereenvolgende punten zijn groter of gelijk aan +1,0, of kleiner of gelijk aan -1,0;
    d. 7 of meer achtereenvolgende punten zijn groter of gelijk aan 0,0, of kleiner of gelijk aan 0,0. 

*) Zie Toelichting hierboven: Koers per aandeel (prognose)