Disclaimer

30 mei 2011

Disclaimer Dividendbelegger

De door de Dividendbelegger op deze site verstrekte informatie is geen aanbod of financiële dienst. Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze site, is het mogelijk dat de informatie die wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden. 

Beweringen en meningen, geuit in de artikelen en mededelingen op de pagina's van de site zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de Dividendbelegger. 
Wij kunnen er niet voor instaan dat de gepubliceerde informatie geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. 

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de Dividendbelegger site verkregen is. De Dividendbelegger garandeert noch ondersteunt enig product of enige dienst genoemd in deze publicatie, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering. 
Met het oog hierop wordt de lezer altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via de Dividendbelegger site verkregen informatie. De informatie op de site wordt periodiek aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. 

Twitter disclaimer

Twitter publicaties zijn enkel bedoeld ter informatie en vormt geen advies tot het verrichten van beleggingshandelingen. Dividendbelegger is op geen enkele manier aansprakelijk dan wel verantwoordelijk voor de juistheid of volledigheid van deze berichten.

Copyright 

Een bezoeker/ster van de sites van de Dividendbelegger mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in de site opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Dividendbelegger (ook niet via een eigen netwerk).Subpagina''s (2): Cookies Privacy verklaring